Start Uppåt

Beskrifning öfver Förslöfs och Grefvie Socknar af Bjäre Härad och Christianstads Län.

 

 

Hafskuster: Från Stora Hult till Washalt, besvärad af flygsand, med klar ankargrund, endast för smärre farkoster.

Hamnar: Vid Grythamn, hvarest äfven större fartyg kunna ligga med

säkerhet. Vinter liggande fartyg finnas ej i denna hamn.

Åar: Större åar finnas ej, endast bäckar hvaraf alla kunna med lätthet passeras undantagandes den, som flyter från Engelsbäck, hvilken vid starka vattenflöden är farlig i anseende till deruti befintligagropar och hålor. De hafva alla hård och fast sandbotten.

Fiskerierna äro vid denna strand ej indrägtiga.

Vägarne: Landsvägen är god alla årstider. – De mindre vägarne äro till större delen passabla, fastän de äro smala.

Broarne: Äro af sten öfver bäckarne, men finnas inga större.

Skogar: Bestående af Bok- Björk och någon Ek-skog finnas vid Fogdarp,Håle, Förslöf och Önnarp.

Ängarne: På de flesta ställen genomskurna af bäckar och bevuxne med Hasselbuskar.

Torfmåssar: Finnas endast åtskilliga smärre, hvilka lätt kunna kringgås

Jordmånen: Består mäst af sand och grus, samt på några ställen lera och mylla. Campe mentsplatser finnas endast på höjderne af åsen, hvarest finnes vatten tilgång i bäckarne.

Invånarne: Bo i hus af korss verke och lera, äro större delen sjelfständige och idka endast åkerbruk, och obetydligt fiske.

Autoriteterne på orten är Länsmännen, hvars District består af Forslöf, Grefvie, Båstad och  Toreko Socknar. Prästgård vid Forslöf kyrka. Und: Officers och Hofslagare Boställen vid Skånska Hussar Regementet i Önnarp.

Märkvärdigheter: På fältet mellan Engelsbäck och Hafvet säges hafva varit fordom någon bataille, hvarefter några stenar finnas upresta på fäladen.

utdrag ur Beskrifningar till Bjära Härad 1817